شانه

Previous Next

پرس شانه آرنولدى

عضله ی هدف: شانه
عنوان: پرس شانه آرنولدى
Previous Next

نشر خم خوابیده

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر خم خوابیده
Previous Next

نشر جلو دمبل جفت

عضله ی هدف: شانه
Previous Next

نشر جانب نشسته

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر جانب نشسته
Previous Next

نشر خم نشسته

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر خم نشسته
Previous Next

نشر جلو دمبل تک تک

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر جلو دمبل تک تک
Previous Next

بردفورد پرس

عضله ی هدف: شانه
عنوان: بردفورد پرس
Previous Next

نشر خم ایستاده

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر خم ایستاده
Previous Next

پرس شانه اسمیت از پشت

عضله ی هدف: شانه
Previous Next

نشر چرخشی دمبل

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر چرخشی دمبل
Previous Next

کول سیمکش

عضله ی هدف: شانه
عنوان: کول سیمکش
Previous Next

پرس شانه اسمیت از جلو

عضله ی هدف: شانه
Previous Next

نشر پشت طناب ایستاده

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر پشت طناب ایستاده
Previous Next

کول دمبل

عضله ی هدف: شانه
عنوان: کول دمبل
Previous Next

پرس شانه هالتر از پشت

عضله ی هدف: شانه
Previous Next

نشر خم سیمکش تک دست

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر خم سیمکش تک دست
Previous Next

کول هالتر

عضله ی هدف: شانه
عنوان: کول هالتر
Previous Next

پرس شانه هالتر از جلو

عضله ی هدف: شانه
Previous Next

پرس کوبایی

عضله ی هدف: شانه
عنوان: پرس کوبایی
Previous Next

نشر جانب دمبل

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر جانب دمبل
Previous Next

پرس شانه دمبل

عضله ی هدف: شانه
عنوان: پرس شانه دمبل
Previous Next

نشر جانب سیمکش تک دست

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر جانب سیمکش تک دس
Previous Next

نشر جلو سیمکش

عضله ی هدف: شانه
عنوان: نشر جلو سیمکش
Previous Next

پرس شانه دمبل اچ

عضله ی هدف: شانه
عنوان: پرس شانه دمبل اچ
Previous Next

فلای معکوس دستگاه

عضله ی هدف: شانه
عنوان: فلای معکوس دستگاه
Previous Next

نشر جلو هالتر

عضله ی هدف: شانه
Previous Next

پرس شانه دستگاه تی

عضله ی هدف: شانه
عنوان: پرس شانه دستگاه تی

امیررضا فیروزی

مربى رسمى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام جمهورى اسلامى ايران
مربى بدنسازى و كارديو باشگاه ستاره سهيل
كارشناس مهندسى صنايع

آخرین نوشته ها

خدمات آنلاین

ارتباط باما