آموزش تمرین ها

Knee push up

Knee push up

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Knee push up
Push up clap

Push up clap

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Push up clap
Full plank walk

Full plank walk

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Full plank walk
Single leg toe touch

Single leg toe touch

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Single leg toe touch
Bent knee plank side touch

Bent knee plank side touch

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Bent knee plank side
Monkey push up squat

Monkey push up squat

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Monkey push up squat
Side kick through

Side kick through

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Side kick through
Lying leg raises

Lying leg raises

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Lying leg raises
Knee stand up

Knee stand up

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Knee stand up
Single leg burpee

Single leg burpee

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Single leg burpee
Knee kick

Knee kick

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Knee kick
Burpee

Burpee

عضله ی هدف: کاردیو
عنوان: Burpee

امیررضا فیروزی

مربى رسمى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام جمهورى اسلامى ايران
مربى بدنسازى و كارديو باشگاه ستاره سهيل
كارشناس مهندسى صنايع

آخرین نوشته ها

خدمات آنلاین

ارتباط باما