مشخصات دوره :

٤ هفته
كاهش توده چربى ٢ تا ٦ كيلوگرم
مشاوره رايگان
آناليز آنلاين بدن
برنامه تمرينى
برنامه غذايى
پشتيبانى مستقيم در طول دوره

+ هفت روز اعتبار هدیه

مشخصات دوره :

٤ تا ٦ هفته
مشاوره رايگان
آناليز آنلاين بدن
برنامه تمرينى
برنامه غذايى
برنامه مكمل ( در صورت نياز )
پشتيبانى مستقيم در طول دوره

+ هفت روز اعتبار هدیه

مشخصات دوره:

برنامه تخصصى تمرينات فانكشنال
كارديو و كراسفيت
مشاوره رايگان
آناليز آنلاين بدن
برنامه تمرينى
برنامه غذايى
پشتيبانى مستقيم در طول دوره

+ هفت روز اعتبار هدیه