مشخصات دوره:

برنامه تخصصى تمرينات فانكشنال
كارديو و كراسفيت
مشاوره رايگان
آناليز آنلاين بدن
برنامه تمرينى
برنامه غذايى
پشتيبانى مستقيم در طول دوره

+ هفت روز اعتبار هدیه