عضلات سینه

Previous Next

پارالل

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پارالل
Previous Next

شنا سوئدی

عضله ی هدف: سینه
عنوان: شنا سوئدی
Previous Next

پرس سینه هالتر

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس سینه هالتر
Previous Next

شنا پرشی

عضله ی هدف: سینه
عنوان: شنا پرشی
Previous Next

قفسه سینه دستگاه

عضله ی هدف: سینه
عنوان: قفسه سینه دستگاه
Previous Next

پرس زیر سینه دمبل

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس زیر سینه دمبل
Previous Next

کراس اوور از پایین

عضله ی هدف: سینه
عنوان: کراس اوور از پایین
Previous Next

قفسه زیر سینه دمبل

عضله ی هدف: سینه
عنوان: قفسه زیر سینه دمبل
Previous Next

پرس بالا سینه دمبل

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس بالا سینه دمبل
Previous Next

کراس اوور

عضله ی هدف: سینه
عنوان: کراس اوور
Previous Next

قفسه بالا سینه دمبل

عضله ی هدف: سینه
عنوان: قفسه بالا سینه دمبل
Previous Next

پرس سینه دمبل

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس سینه دمبل
Previous Next

پرس زیر سینه اسمیت

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس زیر سینه اسمیت
Previous Next

قفسه سینه دمبل

عضله ی هدف: سینه
عنوان: قفسه سینه دمبل
Previous Next

پرس زیر سینه دستگاه

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس زیر سینه دستگاه
Previous Next

پرس بالا سینه اسمیت

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس بالا سینه اسمیت
Previous Next

پرس زیر سینه هالتر

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس زیر سینه هالتر
Previous Next

پرس بالا سینه دستگاه

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس بالا سینه دستگاه
Previous Next

پرس سینه اسمیت

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس سینه اسمیت
Previous Next

پرس بالا سینه هالتر

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس بالا سینه هالتر
Previous Next

پرس سینه دستگاه

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس سینه دستگاه

تست

امیررضا فیروزی

مربى رسمى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام جمهورى اسلامى ايران
مربى بدنسازى و كارديو باشگاه ستاره سهيل
كارشناس مهندسى صنايع

آخرین نوشته ها

خدمات آنلاین

ارتباط باما