زیربغل و پشت

Previous Next

زيربغل جفت دمبل خم خوابيده

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زيربغل جفت دمبل خم خ
Previous Next

دد لیفت زانو خم

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: دد لیفت زانو خم
Previous Next

زیربغل قایقی دست جمع

عضله ی هدف: سینه
عنوان: زیربغل قایقی دست جمع
Previous Next

شراگز با سیمکش

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: شراگز با سیمکش
Previous Next

زیربغل پول اوور

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل پول اوور
Previous Next

زیربغل دستگاه رو

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل سیمکش دستگاه رو
Previous Next

شراگز با دمبل

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: شراگز با دمبل
Previous Next

زیربغل هالتر خم دست جمع

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل هالتر خم دست جمع
Previous Next

زیربغل سیمکش دست جمع

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل سیمکش دست جمع
Previous Next

گود مرنینگ

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: گود مرنینگ
Previous Next

زیربغل هالتر خم دست باز

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل هالتر خم دست باز
Previous Next

زیربغل سیمکش دست جمع برعکس

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل سیمکش دست جمع برعکس
Previous Next

فیله خوابیده

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: فیله خوابیده
Previous Next

زیربغل جفت دمبل خم

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل جفت دمبل خم
Previous Next

زیربغل سیمکش دست باز از پشت

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل سیمکش دست باز از پشت
Previous Next

فیله روی نیمکت

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: فیله روی نیمکت
Previous Next

زیربغل تک دمبل خم

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل تک دمبل خم
Previous Next

زیربغل سیمکش دست باز از جلو

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل سیمکش دست باز از جلو
Previous Next

پول اوور ایستاده سیمکش

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: پول اوور ایستاده سیمکش
Previous Next

زیربغل قایقی دست باز

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل قایقی دست باز
Previous Next

بارفیکس دست برعکس

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: بارفیکس دست برعکس
Previous Next

زیربغل سیمکش خم تک دست

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل سیمکش خم تک دست
Previous Next

زیربغل قایقی دست جمع برعکس

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: زیربغل قایقی دست جمع برعکس
Previous Next

بارفیکس

عضله ی هدف: زیربغل و پشت (ترپس)
عنوان: بارفیکس

امیررضا فیروزی

مربى رسمى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام جمهورى اسلامى ايران
مربى بدنسازى و كارديو باشگاه ستاره سهيل
كارشناس مهندسى صنايع

آخرین نوشته ها

خدمات آنلاین

ارتباط باما