جلوبازو

Previous Next

جلوبازو لاری دستگاه

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو لاری دستگاه
Previous Next

جلوبازو سیمکش لاری

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو سیمکش لاری
Previous Next

جلوبازو هالتر ای زد لاری

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو هالتر ای زد
Previous Next

جلوبازو سیمکش کراس فیگوری

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو سیمکش کراس ف
Previous Next

جلوبازو سیمکش طناب

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو سیمکش طناب
Previous Next

جلوبازو هالتر لاری

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو هالتر لاری
Previous Next

جلوبازو صفحه

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو صفحه
Previous Next

جلوبازو سیمکش

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو سیمکش
Previous Next

جلوبازو هالتر ای زد

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو هالتر ای زد
Previous Next

جلوبازو دمبل خوابیده دمر

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو دمبل خوابیده
Previous Next

جلوبازو چکشی تک تک

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو چکشی تک تک
Previous Next

جلوبازو هالتر نشسته

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو هالتر نشسته
Previous Next

جلوبازو دمبل خوابیده

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو دمبل خوابیده
Previous Next

جلوبازو چکشی جفت

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو چکشی جفت
Previous Next

جلوبازو هالتر ایستاده

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو هالتر ایستاد
Previous Next

جلوبازو دمبل تمرکزی

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو دمبل تمرکزی
Previous Next

جلوبازو دمبل لاری چکشی

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو دمبل لاری چک
Previous Next

جلوبازو دمبل جفت

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو دمبل جفت
Previous Next

جلوبازو هالتر مچ برعکس

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو هالتر مچ برع
Previous Next

جلوبازو دمبل لاری

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو دمبل لاری
Previous Next

جلوبازو دمبل تک تک

عضله ی هدف: جلو بازو
عنوان: جلوبازو دمبل تک تک

امیررضا فیروزی

مربى رسمى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام جمهورى اسلامى ايران
مربى بدنسازى و كارديو باشگاه ستاره سهيل
كارشناس مهندسى صنايع

آخرین نوشته ها

خدمات آنلاین

ارتباط باما