لطفا حركات تمرينى زير را تا حداكثر توان ممكن انجام دهید ومشخص فرمایید از هرکدام از این حرکات، قادر به انجام چه تعدادی هستید. نتایج بدست آمده از این تست، مربی را در ارائه برنامه غذایی/ ورزشی مناسبتر یاری خواهد کرد.

چنانچه برای انجام صحیح حرکات نیاز به راهنمایی دارید، میتوانید از بخش آموزش حرکات استفاده نمایید

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
* اگر نتوانستید حرکت فوق را بیشتر از 5 تکرار انجام دهید، لطفا حركت جايگزين (شنا روی زانو) را انجام دهيد
Invalid Input
Invalid Input
* اگر نتوانستيد حركت اسكات را با تكنيك درست انجام دهيد، لطفا حركت جايگزين (اسكات روى نيمكت) را انجام دهيد
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input