آموزش تمرین ها

Previous Next

قفسه سینه دستگاه

عضله ی هدف: سینه
عنوان: قفسه سینه دستگاه
Previous Next

قفسه سینه دمبل

عضله ی هدف: سینه
عنوان: قفسه سینه دمبل
Previous Next

پرس سینه هالتر

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس سینه هالتر
Previous Next

پرس سینه دمبل

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس سینه دمبل
Previous Next

قفسه زیر سینه دمبل

عضله ی هدف: سینه
عنوان: قفسه زیر سینه دمبل
Previous Next

پرس زیر سینه هالتر

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس زیر سینه هالتر
Previous Next

پرس زیر سینه دمبل

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس زیر سینه دمبل
Previous Next

پرس زیر سینه دستگاه

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس زیر سینه دستگاه
Previous Next

قفسه بالا سینه دمبل

عضله ی هدف: سینه
عنوان: قفسه بالا سینه دمبل
Previous Next

پرس بالا سینه هالتر

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس بالا سینه هالتر
Previous Next

پرس بالا سینه دمبل

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس بالا سینه دمبل
Previous Next

پرس بالا سینه دستگاه

عضله ی هدف: سینه
عنوان: پرس بالا سینه دستگاه

امیررضا فیروزی

مربى رسمى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام جمهورى اسلامى ايران
مربى بدنسازى و كارديو باشگاه ستاره سهيل
كارشناس مهندسى صنايع

آخرین نوشته ها

خدمات آنلاین

ارتباط باما