آموزش تمرین ها

Previous Next

پشت بازو کیک بک سیمکش تک دست

عضله ی هدف: پشت بازو
عنوان: پشت بازو کیک بک سیمک
Previous Next

پشت بازو سیمکش طناب خم

عضله ی هدف: پشت بازو
عنوان: پشت بازو سیمکش طناب
Previous Next

پشت بازو سیمکش

عضله ی هدف: پشت بازو
عنوان: پشت بازو سیمکش
Previous Next

پشت بازو اسمیت خوابیده پرسی

عضله ی هدف: پشت بازو
عنوان: پشت بازو اسمیت خوابی
Previous Next

پشت بازو کیک بک دمبل جفت

عضله ی هدف: پشت بازو
عنوان: پشت بازو کیک بک دمبل
Previous Next

پشت بازو سیمکش طناب

عضله ی هدف: پشت بازو
عنوان: پشت بازو سیمکش طناب
Previous Next

پشت بازو دمبل تک دست نشسته

عضله ی هدف: پشت بازو
عنوان: پشت بازو دمبل تک دست
Previous Next

پشت بازو هالتر خوابیده پرسی

عضله ی هدف: پشت بازو
عنوان: پشت بازو هالتر خوابی
Previous Next

پشت بازو کیک بک دمبل تک دست

عضله ی هدف: پشت بازو
عنوان: پشت بازو کیک بک دمبل
Previous Next

پشت بازو سیمکش دست برعکس

عضله ی هدف: پشت بازو
عنوان: پشت بازو سیمکش دست ب
Previous Next

پشت بازو تک دمبل نشسته

عضله ی هدف: پشت بازو
عنوان: پشت بازو تک دمبل نشس
Previous Next

پشت بازو جفت دمبل خوابیده پرسی

عضله ی هدف: پشت بازو
عنوان: پشت بازو جفت دمبل خو

امیررضا فیروزی

مربى رسمى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام جمهورى اسلامى ايران
مربى بدنسازى و كارديو باشگاه ستاره سهيل
كارشناس مهندسى صنايع

آخرین نوشته ها

خدمات آنلاین

ارتباط باما